آهنگ جدید علیرضا قربانی به نام «مست عشق»

۰ بازديد
متن آهنگ علیرضا قربانی مست عشق
ﺗﻮ ﻣﺮا ﺟﺎن و ﺟﻬﺎﻧﻰ ﭼﻪ ﻛﻨﻢ ﺟﺎن و ﺟﻬﺎن را
ﺗﻮ ﻣﺮا ﮔﻨﺞ رواﻧﻰ ﭼﻪ ﻛﻨﻢ ﺳﻮد و زﻳﺎن را
ﺗﻮ ﻣﺮا ﺟﺎن و ﺟﻬﺎﻧﻰ ﭼﻪ ﻛﻨﻢ ﺟﺎن و ﺟﻬﺎن را
ﺗﻮ ﻣﺮا ﮔﻨﺞ رواﻧﻰ ﭼﻪ ﻛﻨﻢ ﺳﻮد و زﻳﺎن را
ﻧﻔﺴﻰ ﻳﺎر ﺷﺮاﺑﻢ ﻧﻔﺴﻰ ﻳﺎر ﻛﺒﺎﺑﻢ
ﭼﻮ درﻳﻦ دور ﺧﺮاﺑﻢ ﭼﻪ ﻛﻨﻢ دور زﻣﺎن را
ﺗﻮ ﻣﺮا ﺟﺎن و ﺟﻬﺎﻧﻰ ﭼﻪ ﻛﻨﻢ ﺟﺎن و ﺟﻬﺎن را
ﺗﻮ ﻣﺮا ﮔﻨﺞ رواﻧﻰ ﭼﻪ ﻛﻨﻢ ﺳﻮد و زﻳﺎن را
ﭼﻪ ﺧﻮﺷﻰ ﻋﺸﻖ ﭼﻪ ﻣﺴﺘﻰ ﭼﻮ ﻗﺪح ﺑﺮ ﻛﻒ دﺳﺘﺎی
ﺧﻨﮏ آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﻧﺸﺴﺘﻰ ﺣﻨﮏ آن دﻳﺪه ی ﺟﺎن را
ز ﺗﻮ ﻫﺮ ذره ﺟﻬﺎﻧﻰ
ز ﺗﻮ ﻫﺮ ﻗﻄﺮه ﭼﻮ ﺟﺎﻧﻰ
ﭼﻮ زﺗﻮ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﭼﻪ ﻛﻨﺪ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن را
ﺗﻮ ﻣﺮا ﺟﺎن و ﺟﺎﻧﻰ
ﭼﻪ ﻛﻨﻢ ﺟﺎن و ﺟﻬﺎن را
ﺗﻮ ﻣﺮا ﮔﻨﺞ رواﻧﻰ
ﭼﻪ ﻛﻨﻢ ﺳﻮد و زﻳﺎن را
ﻣﺮده ﺑُﺪم زﻧﺪه ﺷُﺪم ﮔﺮﻳﻪ ﺑُﺪم ﺧﻨﺪه ﺷﺪم
دوﻟﺖ ﻋﺸﻖ آﻣﺪ و ﻣﻦ دوﻟﺖ ﭘﺎﻳﻨﺪه ﺷﺪم
ز ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻖ رﻣﻴﺪم
زه ﻫﻤﻪ ﺑﺎز رﻫﻴﺪم
ﻧﻪ ﻧﻬﺎﻧﻢ ﻧﻪ ﭘﺪﻳﺪم
ﭼﻪ ﻛﻨﻢ ﻛﻮن و ﻣﻜﺎن را
ز وﺻﺎل ﺗﻮ ﺧﻤﺎرم
ﺳﺮ ﻣﺨﻠﻮق ﻧﺪارم
ﭼﻮ ﺗﻮ را ﺻﻴﺪ و ﺷﻜﺎرم
ﭼﻪ ﻛﻨﻢ ﺗﻴﺮ و ﻛﻤﺎن را
ﺗﻮ ﻣﺮا ﺟﺎن و ﺟﻬﺎﻧﻰ ﭼﻪ ﻛﻨﻢ ﺟﺎن و ﺟﻬﺎن را
ﺗﻮ ﻣﺮا ﮔﻨﺞ رواﻧﻰ ﭼﻪ ﻛﻨﻢ ﺳﻮد و زﻳﺎن را
ﺗﻮ ﻣﺮا ﺟﺎن و ﺟﻬﺎﻧﻰ ﭼﻪ ﻛﻨﻢ ﺟﺎن و ﺟﻬﺎن را
ﺗﻮ ﻣﺮا ﮔﻨﺞ رواﻧﻰ ﭼﻪ ﻛﻨﻢ ﺳﻮد و زﻳﺎن را

آهنگ جدید حامیم به نام «خورشید و ماه»

۳۷ بازديد
متن آهنگ حامیم خورشید و ماه
ﻗﺼﻪ ی ﻋﺸﻖ ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﻋﺸﻖ ﺗﻮی ﻳﻪ ﻧﮕﺎﻫﻪ
ﻧﻪ درﺳﺘﻪ ﻧﻪ ﮔﻨﺎﻫﻪ
ﻗﺼﻪ ی ﻋﺸﻖ ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﻗﺼﻪ ی ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺎﻫﻪ
آره اﻳﻦ ﻋﺸﻖ اﺷﺘﺒﺎﻫﻪ
اﻳﻦ ﭼﻪ ﻋﺸﻘﻴﻪ ﻛﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ ﻛﻨﺎر اﺳﻢ ﻣﻦ ﻫﺴﺖ
ﻗﻠﺒﺖ اﻣﺎ ﺟﺎی دﻳﮕﻪ ﺳﺖ
اﻳﻦ ﭼﻪ ﻋﺸﻘﻴﻪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﺴﻰ ﻣﻴﻮن ﻣﺎ دوﺗﺎ ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﺎ رﺳﻴﺪﻳﻢ ﺗﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ
ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﺷﺎﻳﺪ دﻧﻴﺎﻣﻮن ﻳﻜﻰ ﺑﻮد ﺷﺎﻳﺪ روﻳﺎﻣﻮن ﻳﻜﻰ ﺑﻮد
ﺷﺎﻳﺪ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﻮدﻳﻢ اﻣﺎ از واﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻮد
ای ﻋﺸﻖ ﻧﺎدووم ﻣﻦ ﺗﻤﻮم ﻧﺎﺗﻤﻮم ﻣﻦ
ای ﻣﺎه اﺳﻤﻮن ﻣﻦ از ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮون ﻣﻦ
ای ﻗﺼﻪ ی دور و دراز ای ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻋﻴﻦ ﻳﻪ راز
اﻳﻦ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺎﺟﺮاﺳﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ و ﺗﻮ اﺷﺘﺒﺎﺳﺖ
ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﺷﺎﻳﺪ دﻧﻴﺎﻣﻮن ﻳﻜﻰ ﺑﻮد ﺷﺎﻳﺪ روﻳﺎﻣﻮن ﻳﻜﻰ ﺑﻮد
ﺷﺎﻳﺪ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﻮدﻳﻢ اﻣﺎ از واﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻮد

آهنگ جدید سینا شعبانخانی به نام «چطوری میتونی نقش بیخیالو بازی کنی»

۷۰ بازديد
متن آهنگ سینا شعبانخانی چطوری میتونی نقش بیخیالو بازی کنی
نگاتو بردار ازم حرفی نمونده دیگه
هرچی نباید بگی چشمات داره میگه
تو خیلی وقته رفتی اما هنوز با منی
دنبال یک بهونه برای دل کندنی چرا هنوز کنار منی
نمیدونم چطور میخوای دلت رو راضی کنی
چطوری میتونی نقشه بیخیالو بازی کنی
حالا که دلت نیست اینجایی خودت که چیشه
موندن اینجوری نمیشه
اگه میگی هستی پیشم یه کاری کن دلت بگه
عشقت اگه واقعیه چشمای خوشگلت بگه
که جاده یکطرفه نمیرسه به مقصدش
نمیشه به این حس گفت عشق
نمیدونم چطور میخوای دلت رو راضی کنی
چطوری میتونی نقشه بیخیالو بازی کنی
حالا که دلت نیست اینجایی خودت که چیشه
موندن اینجوری نمیشه

مهاجرت به قبرس (اقامت و شهروندی قبرس شمالی)

۶۹ بازديد


در این صفحه شرایط شهروندی و اقامت قبرس، هزینه زندگی در قبرس و همه موارد از صفر تا صفر را بررسی خواهیم کرد. در حال حاضر شرایط زندگی در قبرس شمالی و راه ها و روش های مهاجرت به قبرس عبارتند از:

خرید مسکن با خرید ملک

• با راه اندازی کسب و کار مهاجرت کنید

• تحصیل در خارج از کشور در قبرس

• با دعوت به کار ویزا بگیرید

با خرید زمین به قبرس بروید

برای کسانی که قصد زندگی در قبرس را دارند، خرید ملک منطقی ترین و اقتصادی ترین راه برای مهاجرت به قبرس شمالی است. پروژه های بسیار متنوعی برای فروش و شرایط پرداخت بسیار مناسب وجود دارد که به شما این امکان را می دهد که مصالح ساخت خانه را خودتان انتخاب کنید و اقساط بلند مدت بدون بهره تا 84 ماه پرداخت کنید.

طیف وسیعی از املاک، از واحدهای استودیویی (بدون اتاق خواب) تا ویلاهای ساحلی بسیار مجلل با قیمت حداقل یک سوم سایر کشورهای مدیترانه ای، یکی از جاذبه هایی است که منجر به مهاجرت افراد زیادی از کشورهای شمال اروپا و روسیه شده است. کشورهای سخنگو در قبرس شمالی خرید املاک و مستغلات. .

با خرید زمین هزینه آپارتمان خود را پرداخت کردید و خانه ای از خانواده قبرسی گرفتید. علاوه بر این، شما سرمایه گذاری کرده اید و می توانید رشد سالانه سرمایه گذاری خود را با افزایش قیمت خانه مشاهده کنید که از 10% تا 30% در سال در مناطق مختلف قبرس متغیر است. ضمناً با تبدیل ریال به پوند، برنده اصلی معامله هستید.

خرید، فروش و ثبت املاک و مستغلات در قبرس شمالی یورومای به پوند بریتانیا انجام می شود و این تضمینی قوی برای محافظت از سرمایه شما به ارز گرانبهای بریتانیا است. اساساً تفاوت اصلی بین بازار املاک و مستغلات در قبرس و ترکیه یکسان است. زیرا در ترکیه خرید شما معمولا به دلار و ثبت اسناد به لیر ترکیه انجام می شود. البته املاک قبرس در مقایسه با ترکیه مزایای بسیار دیگری نیز دارد که در جدول زیر به آنها می پردازیم:

تفاوت قبرس شمالی و ترکیه در خرید ملک

خرید ملک در ترکیه، خرید ملک در قبرس شمالی

خرید به دلار - ثبت اسناد به لیر، خرید - فروش - اجاره و ثبت ارزهای گرانبها به پوند انگلیس.

فروش ملک به خارجی ها و فروش به ترک ها یا مؤسسات دولتی به نصف قیمت لیر ترکیه به قیمت مصوب دولت ممنوع است و قیمت توافقی بین خریدار و فروشنده است و دولت در قیمت گذاری دخالتی ندارد و محدودیتی در تعداد معاملات هر ملک برای هر کشور وجود ندارد (افغانستان - چین - سوریه - برخی از کشورهای آفریقایی و جنگ زده مجاز به سرمایه گذاری در قبرس شمالی نیستند. همچنین محدودیت های زیادی وجود دارد که در آنجا برای اسرائیل اعمال شده است. . ).

مجوز فروش حداقل پس از سه سال (فقط املاک آماده) مجوز فروش چندین بار حتی برای املاک دارای مالکیت قبلی در انبار و در حال انجام.

اقامت در این منطقه فقط با نرخ های اعلام شده برای اقامت در این منطقه بدون قیمت (بله، تعداد تخت ها باید برابر تعداد اعضای خانواده باشد)

اگر در برخی از مناطق املاک و مستغلات در هر نقطه از قبرس در محل زندگی می کنید، خارجی ها می توانند در آن زندگی کنند (توجه داشته باشید که املاک نزدیک به مناطق نظامی و امنیتی بدون سند برای خارجی ها معامله می شود و این یک قرارداد است. اما آنها این کار را انجام می دهند. خیر. مشکل اقامت دارند)

معمولاً شرایط پرداخت منعطفی وجود ندارد و تا زمانی که کل مبلغ پرداخت نشده باشد، نمی توان برای اقامت درخواست داد، ملک را می توان تا ده سال مستهلک کرد و حتی پس از تحویل ملک نیز همچنان پرداخت می شود. علاوه بر این، می توانید با پرداخت 35 درصد از ارزش ملک برای اقامت درخواست دهید (این درصد در قانون جدید 2024 برای قبرس شمالی بیشتر خواهد بود).

قیمت املاک (به پوند) رشد قابل توجهی نداشت. رشد قیمت ملک (به پوند انگلیس) بین 10 تا 30 درصد در سال متغیر است.

مالیات 15 تا 40 درصد، مالیات فقط 5 درصد و فقط یک بار

خرید اعیان، خرید زمین و اعیان و سهم مساوی با شهروندان قبرسی

چه افرادی با خرید ملک مسکن می گیرند؟

خریداران و پیمانکاران فرعی.

زیر گروه های خریداران شخصی عبارتند از:

• خانواده

کودکان زیر هجده سال (اتوماتیک)

فرزندان مجرد بالای 18 سال باید جداگانه به پلیس مهاجرت مراجعه کنند (دختران زیر محدودیت سنی و کودکان زیر 25 سال هستند)

• والدین خریدار

لطفا توجه داشته باشید که تعداد اتاق خواب ها باید متناسب با تعداد افراد باشد. و با توجه به سرمایه گذاری و تجربه مسکونی ما، توصیه ما خرید دو ملک متفاوت برای کسانی است که به دنبال اقامت والدین خود نیز هستند. شما می توانید برای اقامت دائم والدین خود یک ملک مجزا (حتی به صورت آتلیه یعنی واحد بدون اتاق خواب) خریداری کنید و یا باید تعداد اتاق خواب های منزل خود را افزایش دهید که به صرفه نیست. برای او شما

آیا خواهر و برادر می توانند همزمان در ملک زندگی کنند؟

اگر مجرد هستید (فقط 2 نفر)، می توانید یک شب اقامت داشته باشید. توجه داشته باشید که تعداد زیادی از افراد می توانند در یک مشارکت شریک شوند اما قوانین اخذ اقامت با مشارکت متفاوت است. طبق قانون مهاجرت، یک خانواده (مالک و زیر گروه) می توانند از طریق یک ملک یا دو خواهر و برادر در صورتی که هر دو مجرد باشند، اقامت کنند.

چه کسی می تواند در قبرس شمالی زمین بخرد؟

همه افراد به جز شهروندان سوریه، افغانستان، چین و کشورهای آفریقایی (به جز آفریقای جنوبی و مصر) می توانند در قبرس شمالی ملک بخرند. زمانی که این افراد گذرنامه ای کمتر از یک ماه از کشور خود را به پلیس نشان دهند، پلیس قبرس شمالی سوابق مجرمانه این افراد را از طریق سازمان اینترپل و در صورت نداشتن سابقه کیفری رصد می کند. ، می توانند مدارک دریافت کنند.

لازم به ذکر است که در قوانین جدید قبرس شمالی در سال 2024 محدودیت های زیادی برای شهروندان اسرائیلی اعمال خواهد شد.

آیا با خرید ملک می توان خانه دائمی گرفت؟

همه صاحبان املاک در قبرس شمالی می توانند برای اقامت درخواست دهند. این مسکن برای سه سال اول سالانه و در سال سوم تا پنجم دو سال است و از سال پنجم با رعایت شرایط زیر می تواند به اقامت دائم تبدیل شود:

• برای اقامت سالانه، دو ساله و پنج ساله، باید منابع مالی (20000 دلار برای ملک پیش خرید شده و 15000 دلار برای ملک آماده برای هر سال اقامت) ارائه دهید. اقامت پنج ساله مستلزم داشتن ملکی به ارزش بیش از 125000 پوند و ترک نکردن قبرس برای بیش از 6 هفته در سال (در 5 سال گذشته) است. اگر قصد سفر دارید و قصد اقامت دائم در قبرس را ندارید، باید هر یا دو سال یکبار مجوز اقامت خود را تمدید کنید و نمی توانید اقامت دائم دریافت کنید.

• ارائه آدرس رسمی مسکونی (اثبات اجاره املاک خریداری شده قبلی و اثبات املاک خریداری شده).

• معاینه پزشکی عدم وجود بیماری های عفونی را تایید می کند.

• اسناد تولد و ازدواج با ترجمه رسمی جهت اخذ حق اقامت برای زیر مجموعه های مالک.

• گواهی بررسی سابقه از کشور مبدا با تاریخ کمتر از یک ماه (در صورتی که محل تولد و اقامت فرد قبل از ورود به قبرس در دو کشور مجزا بوده است، باید از هر دو مکان گواهی ترخیص دریافت کند).

آیا پس از اقامت از طریق خرید ملک اجازه کار داریم؟

بله، محدودیتی وجود ندارد، اما باید فورا نوع ویزا (از ویزای مالک ملک به ویزای کاری) را تغییر دهید. چون وزارت کار در قبرس شمالی روی کار بدون بیمه بسیار حساس است و در صورتی که نوع ویزای شما به دلیل بیمه تغییر نکرده باشد جریمه سنگین یا اخراج از کشور خواهید داشت.

فراموش نکنید که برای یافتن شغل مناسب در قبرس شمالی باید دو شرط اصلی را داشته باشید:

• آشنایی با زبان ترکی (انگلیسی پایه دوم)

• داشتن تخصص مورد نیاز (مربوط به صنعت ساختمان یا صنعت گردشگری یا صنعت آموزش)

مزایای مهاجرت به قبرس شمالی برای خانواده ها چیست؟

دسترسی به خدمات پزشکی رایگان در مراکز دولتی مناسب

آموزش رایگان در مدارس دولتی

تحصیل در دانشگاه با تخفیف ویژه (فقط برای کسانی که در دانشگاه به زبان ترکی ادامه می دهند).

افتتاح حساب بانکی بین المللی و پذیرش کارت های مسترکارت و ویزا (کارت های اعتباری و نقدی) با ارزهای معتبر مانند پوند انگلیس، دلار، یورو و لیر ترکیه.

امکان خرید اقساطی و دریافت وام بانکی

گرفتن ویزای توریستی برای کشورهای دیگر بسیار آسان است

مهاجرت به قبرس شمالی با افتتاح یک تجارت

دولت قبرس شمالی سیاست خود را بر جذب سرمایه خارجی بنا نهاده است. پشتیبانی بسیار خوبی از بنیانگذاران کسب و کار دارد و با سهولت گرفتن مجوز کسب و کار و ارائه وام های بلندمدت با بهره بسیار پایین، سرمایه گذاران زیادی را از سراسر دنیا به فکر راه اندازی کسب و کار انداخته است. در قبرس شمالی بودن

قبرس جنوبی کشوری کم جمعیت است که پتانسیل بالایی دارد. تعداد دانشجویان خارجی قبرسی در این کشور سه برابر است. و پیش بینی ها حاکی از آن است که سالانه بیش از 10 میلیون گردشگر از این کشور دیدن خواهند کرد. بنابراین مشاغلی که پاسخگوی نیاز دانشجویان و گردشگران باشد می تواند بازار کار خوبی داشته باشد.

جدا از این دو حوزه، هر شغلی که مربوط به بازار ساخت و ساز باشد، بازار بسیار مناسبی برای رشد و توسعه دارد. بسیاری از سرمایه گذاران به بازار املاک و مستغلات قبرس شمالی روی آورده اند و در این کشور کارهای ساختمانی با سرعت و حجم بسیار بالایی در حال انجام است.

اگر می خواهید عنوانی در مورد یک شغل بسیار امیدوارکننده ارائه دهید، باید بگویید:

کافه یا رستوران

عکاسی و کارهای فنی مربوط به هنرجویان

تعمیر موبایل

آرایشگاه

عکاسی و فیلمبرداری حرفه ای

دفتر معماری

ساخت کم

تولید کابینت و مصالح چوبی

تولید بلوک های ساختمانی

گرافیک و تبلیغات

در صورت ثبت شرکت چه کسانی می توانند در قبرس اقامت کنند؟

حمایت دولت از سرمایه گذاران حتی در منطقه سکونت موثر است. صاحبان مشاغل در ابتدا ویزای کارآفرینی 2 ساله دریافت می کنند و تمامی زیرشاخه های آنها بدون نیاز به حمایت مالی اقامت دریافت می کنند (زیررده ها در همه انواع اقامت یکسان است). صاحبان مشاغل برای اخذ اقامت نیازی به هیچ نوع حمایت مالی ندارند و فرآیند اخذ اقامت آنها سریعتر و آسانتر از سایر انواع اقامت است.

آیا میتوانیم شرکت ثبت کنیم و اقامت دائم بگیریم؟

خیر پس از گذشت 6 سال و بیمه اشتغال در این مدت رد شده است. متقاضیان می توانند برای ویزای دائمی اقدام کنند.

مهاجرت به قبرس از طریق تحصیل

دو راه برای اخذ ویزای تحصیلی در قبرس شمالی وجود دارد.

• ثبت نام در دانشگاه ها

ثبت نام در دانشگاه هایی که دوره های آموزشی کوتاه مدت ارائه می دهند. مانند دوره های زبان ترکی، انگلیسی، آلمانی و یا مدارسی که دوره های کوتاه مدت مانند آموزشگاه های فنی و حرفه ای ارائه می کنند. مانند دوره های مدیریت گردشگری، مدیریت پروژه و مدیریت بازرگانی.

یک دانشجو (خواه دانشجوی کالج یا دانشجو) نیازی به کمک مالی ندارد. اما همسالان بالای 18 سال آنها باید توان مالی را به دولت نشان دهند. (در حال حاضر 25000 دلار یا بیشتر)

اخذ اقامت قبرس از طریق دعوتنامه کاری

به طور کلی، ویزای پیشنهاد شغلی در خدمات مهاجرت قبرس شمالی رایج نیست. با این حال، کارفرما حق دارد برای داوطلبی که قدرت کارشناسان خارج از جزیره را داشته باشد و بخواهد آنها را با کسب و کار خود در قبرس آشنا کند، دعوتنامه کاری ارسال کند. در این صورت کارفرما در قبال کارمند مسئول است و در صورت ارتکاب جرم از سوی کارفرما کفیل قانونی کارفرما خواهد بود.

همچنین کارفرما موظف است مبلغ را در بانک به نام کارگر خارجی خود مسدود کند. تمام این محدودیت ها برای کارفرمایان است که به افرادی که ویزای قبرس را دریافت کرده اند و از فیلترهای اصلی دولتی (ظرفیت مالی و کارت سلامت) عبور کرده اند، اولویت دهند.

کارفرما موظف است حداقل مبلغ تعیین شده توسط وزارت کار را علاوه بر حقوق ماهیانه و حق بیمه کارکنان پرداخت کند. در حال حاضر حق بیمه برای یک کارمند غیر قبرسی حدود 3000 لیر ترکیه و حقوق پایه آن حدود 20000 لیر ترکیه است.

اقامت و مهاجرت به قبرس با تمکن مالی

اخذ ویزای موقت یک ساله از طریق پول و اجاره خانه راهی برای اخذ اقامت سال قبل است که با قانون جدید 2024 حذف شد. در این نوع ویزای موقت; مبلغ مالی باید بیش از 25 هزار دلار باشد. لازم به ذکر است که وجوه باید به حساب شما واریز شده و از زمان اقدام تا زمان دریافت اقامت (دو ماه یا بیشتر) در حساب شما باقی بماند. افراد دارای امکانات مالی می توانند برای فرزندان خود ویزای یک ساله خود را درخواست کنند و فرزندان نیازی به هزینه اضافی ندارند. (دسته بندی ها برای انواع ساختمان ها یکسان است).

تمامی افرادی که از این طریق مهاجرت به قبرس یورومای می گیرند مانند سایر انواع اقامت از مزایای دولتی رایگان استفاده می کنند.

پاسپورت قبرس با سرمایه گذاری

جالب است بدانید قبرس شمالی پاسپورت را به پول نمی فروشد. دلیل آن حفظ امنیت این کشور در سطح بالایی است.

بسیاری از کشورها مانند قبرس جنوبی و یونان سعی دارند با فروش شهروندی خود به خارجی ها، ضعف اقتصادی خود را جبران کنند. با هدایت جریان ثروتمندان به این کشورها که به دنبال هویت جدیدی برای پنهان کردن جنایات خود هستند، امنیت این کشورها را تهدید می کند. قبرس شمالی کشوری امن است. صرف نظر از اندازه سرمایه گذاری در طول 5 سال اول اقامت، مهاجران افراطی و با دقت اندازه گیری می شوند. پس از حداقل 5 سال بررسی، مرحله اول راه را برای مجوز اقامت دائم و مرحله بعدی برای پاسپورت خارجی هموار می کند.

چه وسایلی را می توان در ماشین ظرفشویی شست؟

۱,۰۰۳ بازديد


ماشین ظرفشویی در بسیاری از آشپزخانه های مدرن به یکی از وسایل ضروری تبدیل شده است. اما می توان گفت که این دستگاه در مقایسه با سایر لوازم خانگی هنوز ناشناخته است. با ماشین لباسشویی می توانید مقدار زیادی آب و انرژی ذخیره کنید. علاوه بر این، می توانید سایر وسایل خانه را که مربوط به ظروف، قابلمه و تابه نیستند، کاملا تمیز کنید. ماشین ظرفشویی به قدری راحت است که بسیاری از افراد تمایل دارند تمام وسایل خود را در آن بشویند. این سؤال را ایجاد می کند: چه چیزی را می توان در صابون شست؟ پاسخ به این سوال در این مقاله  نمایندگی بوش مورد بحث قرار خواهد گرفت.

اقلام قابل شستشو در ماشین ظرفشویی

ماشین ظرفشویی با از بین بردن لکه های مواد غذایی چرب، انواع غذاها را تمیز می کند می توانید همه چیز را در سینک بشویید اما برخی چیزها را نمی توان در فضای کوچک ماشین ظرفشویی شست، مانند شستن ظروف در ماشین ظرفشویی. با این حال، این شامل ظروف بزرگ است در ماشین ظرفشویی به غیر از شستن انواع ظروف و قاشق و فانک، به غیر از ظروفی که در قسمت بعدی به آنها اشاره خواهیم کرد، می توانید چیزهایی را بشویید که تا به حال فکرش را نمی کردید. در مقاله بعدی  نمایندگی تعمیر ظرفشویی بوشبه این می پردازیم که کدام وسایل را نمی توان در ماشین ظرفشویی شست پس دیگر نگران این نباشید که آیا قاشق نقره ای عمه بزرگتان از این چرخه جان سالم به در می برد یا خیر

1) دستکش های فر سیلیکونی

دستکش های سیلیکونی برای شستن ظروف مناسب هستند. آنها را در چرخه شستشوی معمولی روی قفسه بالایی قرار دهید.

2) لوازم خانگی

تا زمانی که دسته ها پلاستیکی هستند، قرار دادن آنها در ماشین ظرفشویی کاملا ایمن است. آنها را در یک کیسه توری قرار دهید و روی قفسه بالایی ماشین ظرفشویی قرار دهید.

3) حوله های نخی و آشپزخانه

قرار دادن اسفنج ها، دستمال ها و حوله های قابل استفاده مجدد در قفسه بالایی ماشین ظرفشویی بی خطر است. اما به جای ظروف باید برس هایی با ساقه های بلند و کرکی قرار داد.

4) صفحه مایکروویو

به طور کلی این میزهای گردان شیشه ای را می توان در قفسه پایینی ماشین ظرفشویی شست. اما قبل از اینکه مایکروویو خود را در ماشین ظرفشویی قرار دهید، دستورالعمل آن را بخوانید.

5) میوه ها را در ماشین ظرفشویی بشویید

اگر وقتتان کم است و میوه های زیادی برای تهیه دارید، می توانید با شستن آن ها در ماشین ظرفشویی کمی وقت بخرید. میوه ها را روی قفسه بالایی ماشین ظرفشویی قرار دهید و دستگاه را در چرخه آبکشی قرار دهید. شستن میوه ها در ماشین ظرفشویی روشی مدرن است و افراد سنتی آن را دوست ندارند.

6) لوفا و اسفنج حمام

باکتری ها دوست دارند در گوشه های لوفا و اسفنج های حمام پنهان شوند و تمیز کردن آنها با دست را بسیار دشوار می کند. بنابراین، نگهداری آن ها در قفسه بالایی ماشین ظرفشویی خود یک راه آسان و کارآمد برای از بین بردن باکتری های انباشته شده است.

7) برس مو، برس آرایش و مسواک

در پاسخ به این سوال که چه چیزهایی را می توان در ماشین ظرفشویی شست می توان به موارد مختلفی اشاره کرد. با برس و مسواک. موها را از برس بردارید و شانه کنید تا مجرای فاضلاب مسدود نشود. سپس آنها را در سبد کارد و چنگال قرار دهید و با حالت تمیز کردن معمولی بشویید. هر یک از این وسایل با قطعات چوبی یا موهای طبیعی باید با دست شسته شود. مسواک و سر آن را نیز می توان به این روش استریل کرد.

8) جای صابون و جای مسواک

لوازم حمام مانند ظروف صابون و جا مسواک به راحتی کثیفی را جذب می کنند. برای ضدعفونی کردن این اقلام، آنها را روی قفسه بالایی ماشین ظرفشویی قرار دهید و حداقل هفته ای یکبار با مواد شوینده بشویید.

9) سامبررو

کلاه ها معمولاً عرق کرده و چرب هستند. اما انداختن آنها در ماشین لباسشویی می تواند ظاهر آنها را تغییر دهد. در عوض، کلاه خود را به بالای ماشین ظرفشویی بچسبانید تا تمیز و خوش فرم بماند.

10) اسباب بازی

اسباب بازی های پلاستیکی برای کودکان و حیوانات خانگی (اگر با باتری کار نمی کنند) را می توان با یک چرخه شستشو ملایم تمیز و ضد عفونی کرد. برای جلوگیری از ذوب شدن اسباب بازی از گزینه های حرارت یا خشک کردن خودداری کنید.

11) کاغذ باطله

سطل های زباله پلاستیکی یا فلزی کوچک، مانند سطل های زباله توالت یا اداری، به راحتی در کف سینک قرار می گیرند. اگر سطل آشغال شما درب دارد، می توانید آن را در ظرفشویی هم بیندازید. سطل تمایل به جمع آوری گرد و غبار و میکروب دارد. بنابراین بهتر است از تمیز کردن با دست خودداری کنید و کثیف کاری را به دستگاه خود بسپارید.

12) کلید

کلید یکی از زشت ترین چیزهایی است که ما حمل می کنیم. اما تمیز کردن آنها در ماشین ظرفشویی بسیار آسان است. فقط مطمئن شوید که ابتدا کارت های کلید را از جا کلیدی جدا کرده اید.

13) ابزار باغبانی

قرار دادن ابزار باغبانی خود در ماشین ظرفشویی در ارتفاع بالا یک راه عالی برای حذف هرگونه آفت کش و باقی مانده از آخرین پروژه باغبانی شما است. اگر ظروف شما دارای دسته چوبی هستند، بهتر است از شستن آنها در ماشین ظرفشویی خودداری کنید. زیرا می تواند به ابزار باغبانی شما آسیب برساند. برای جلوگیری از زنگ زدگی، ابزار را پس از شستشو به خوبی خشک کنید. در این صورت، پاسخ به این سوال که چه چیزهایی را می توان در ماشین ظرفشویی شست، گسترده تر از آنچه فکر می کردیم می شود.

آموزش نصب و راه اندازی Child Domain در اکتیودایرکتوری : 22 مرحله

۵۸ بازديد

برای اینکه بتونید در ویندوز سرور 2008 یک Child Domain ایجاد کنید ، براحتی از طریق کنسولی که در ادامه میگم عملیاتش رو انجام میدیم ، فقط باید یادمون باشه که باید دسترسی مدیریتی به این کنسول داشته باشم . خوب با استفاده از روش زیر و به ترتیب میتونید براحتی یک Child Domain ایجاد کنید:

 

 • از طریق start وارد Administrative Tools بشید و Server Manager رو باز کنید .
 • در قسمت Roles Summery قسمت Add Roles رو میزنیم.
 • اگر لازم دیدی و حوصله داشتی توضیحات رو بخونید و در غیر اینصورت کلید Next رو بزنید .
 • در صفحه Select Server Roles چک باکس Active Directory Domain Services رو بزنید و بعد Next رو بزنید . ( توجه کنید که در ویندوز سرور 2008 R2 ممکنه که به .Net Framework 3.5 نیاز پیدا کنید ، پیشنهاد میکنم کلا از اول این کار رو انجام بدین تا وسط نصب به مشکل نخورین )

   باز هم اگر لازم دیدی و حوصله داشتی توضیحات و اطلاعات مربوط به صفحه Active Directory Domain Services رو بخونید و در غیر اینصورت کلید Next رو بزنید .

 1. در صفحه Confirm Installation Selections گزینه Install رو بزنید .
 2. در صفحه Installation Results گزینه Close this wizard and launch the Active Directory Domain Services Installation Wizard رو یا همون dcpromo خودمون رو بزنید .
 3. در صفحه Welcome to the Active Directory Domain Services Installation Wizard گزینه Next رو بزنید . برای اینکه اطلاعات و امکانات بیشتری رو در دسترس داشته باشید چک باکس Use advanced mode installation رو بزنید .
 4. در صفحه Operating System Compatibility ، اخطاریه ها و اعلانات مربوط به موارد امنیتی ویندوز سرور 2008 رو مرور کنید البته اگر حالشو داشتید و در غیر اینصورت گزینه Next رو بزنید .
 5. در صفحه Choose a Deployment Configuration گزینه Existing forest رو انتخاب کنید و Create a new domain in an existing forest هم انتخاب کنید و بعد هم کلید معروف Next رو بزنید .
 6. در صفحه Network Credentials شما باید نام کاربری و رمز عبور مربوط به دامینی که می خواهید Child Domain اون بشید وارد کنید که حتما باید این نام کاربردی و رمز عبور برای مدیر اون دامین بالاسری باشه . خوب در قسمت Specify the account credentials to use to perform the installation اگر با نام کاربردی و زمر عبور معتبر با مشخصات قبلی که دادم وارد سیستم شدید گزینه My current logged on credentials رو بزنید و اگر میخاین نام کاربری و رمزتون رو عوض کنید گزینه Alternate credentials رو بزنید و بعد از اون دکمه Set رو بزنید . در دیالوگ باکسی که باز میشه با نام Windows Security نام کاربردی و رمز عبوری که توانایی نصب دامین جدید رو داره رو وارد کنید . برای اینکه بتونید اینکار رو بکنید حتما باید عضو گروه Enterprise Admins باشید ، بعد از اینکه کارتون با این مرحله تموم شد Next رو بزنید .
 7. در صفحه Name the New Domain همونطوری که از اسمش مشخصه اسم Child Domain رو باید وارد کنید، که در قالب FQDN یا Fully Qualified Domain Name هست و صد در صد برگرفته از Parent خودش که بالا سرش قرار داره هست ، فقط شما اسم دامنه جدید رو اولش اضافه می کنید و بعد هم لطف می کنید و Next رو می زنید .
 8. اگر شما Use advanced mode installation رو در صفحه خوش آمد یا همون Welcome زده باشید ، صفحه Domain NetBIOS Name ظاهر می شه ، در این صفحهNetBIOS Name دامنه رو وارد میکنیم و باز هم Next رو می زنیم . سعی کنید معمولا همون اسمی رو که خود دامنه بصورت پیشفرض انتخاب کرده رو به عنوان NetBIOS Name در نظر بگیرید .
 9. در صفحه Set Domain Functional Level شما باید Functional Level ای رو انتخاب کنید که مطمئن هستید تمام دامین کنترلرهای موجود در دامنه و فارست از اون پشتیبانی می کنند و از این بابت اطمینان حاصل کنید ، این یک فرآیند یک طرفه هست و اگر شما Functional Level رو بالا ببرید قادر نخواهید بود آونرو پایین بیارید . حالا Next رو بزنید .
 10. در صفحه Select a Site اسم سایتی رو که مد نظرتون هست رو از لیست موجود انتخاب کنید و یا اینکه بهش بگید که از طریق آدرس IP که مربوط به دامین کنترلر هست اسم سایت رو برداشت کنه . بعد از اون Next رو بزنید .
 11. در صفحه Additional Domain Controller Options تمام موارد اضافه بر سازمان مربوطه به دامین کنترلر را انتخاب کنید و بعد Next رو بزنید . گزینه DNS server بصورت پیشفرض تیک خورده است و این بدین معناست که سرور در نقش DNS سرور ایفای نقش خواهد کرد . یک DNS Zone و همچنین delegation برای این DNS Server بصورت اتوماتیک پس از نصب ایجاد خواهد شد . گزینه Global catalog بصورت پیشفرض انتخاب نشده است . اگز این گزینه را بزنید دامین کنترلری که ساخته می شود نقش های FSMO ها را نیز از جمله Infrastructure Master های دامین را در خود نگه می دارد . این نکته را همیشه در نظر داشته باشید که در صورتیکه نقش Infrastructure Master و Global Catalog در یک Child Domain در کنار هم بر روی یک سرور قرار بگیرند شما به مشکل خواهید خورد مگر اینکه همگی سرور های دامین در شبکه در نقش Global Catalog ایفای نقش کنند . در صورتیکه شما برای سرور آدرس IP ثابت قرار نداده باشید یک پیام اخطار برای شما ظاهر خواهد شد که از شما می خواهد که برای این کارت های شبکه خود هم آدرس IP ثابت ورژن 4 و هم ورژن 6 را قرار دهید . اگر سازمان شما هنوز از IP ورژه 6 استفاده نکرده است و از آدرس IP ورژن 4 ثابت استفاده می کنید میتوانید با زدن گزینه Yes, the computer will use a dynamically assigned IP address (not recommended). که به قول خود سیستم پیشنهاد نمی شود اینکار را بکنید به قسمت بعدی بروید . من به شخصه پیشنهاد می کنم که IP ورژه 6 ورژن 6 را غیر فعال نکنید .
 12. اگر در ابتدای کار گزینه Use advanced mode installation را انتخاب کرده باشید ، صفحه Source Domain Controller ظاهر خواهد شد در این قسمت یا Any writable domain controller و یا This specific domain controller را انتخاب کنید در اینجا شما Domain Controller ای را باید انتخاب که بتوانید از طریق آن اطلاعات مربوطه به schema و سایر موارد مربوط به Replication را دریافت کنید .
 13. در صفحه مربوط به Location for Database, Log Files, and SYSVOL مسیری را که برای قرارگیری فایل های مربوط به log و پوشه SYSVOL و دیتابیس اکتیودایرکتوری هست را مشخص می کنیم و بعد Next را می زنیم .
 14. در قسمت Directory Services Restore Mode Administrator Password رمز مربوط به Restore Mode را برای مراحل بازگردانی در مواقع اضطراری فعال کنید ، این رمز در مواقعی کاربرد دارد که میخواهید عملیات ریکاوری را انجام دهید ، مطمئنم این رمز را فراموش می کنید ولی خوب پیشنهاد میکنم که رمز عبور مناسبی برای آن انتخاب کنید .
 15. در صفحه Summary می توانید خلاصه ای از کار هایی که انجام داده اید را مشاهده کنید ، اگر لازم بود میتوانید با زدن Back به مراحل قبلی برگردید و آنرا تغییر دهید . Next را بزنید .
 16. در صفحه Completing the Active Directory Domain Services Installation Wizard گزینه Finish را بزنید .

   شما میتوانید با انتخاب گزینه Reboot on completion بعد از انجام عملیات باعث restart شدن سیستم شوید و بعد از اتمام کار حالش رو ببرید

 

در دوره آموزش اکتیودایرکتوری در خصوص نحوه راه اندازی کاملا عملی صحبت شده است. بد نیست قبل از شروع به انجام این پروسه به پیشنیازهای آن که دوره آموزش نتورک پلاس ، دوره آموزش MCSA ویندوز کلاینت و دوره آموزش MCSA ویندوز سرور هستند هم توجه کنیم.

 

 

تشخیص و درمان شکستگی های استخوانی

۹۱ بازديد

 

شکستگی های استخوانی از مشکلات شایع در حوزه ارتوپدی هستند که ممکن است به علت ضربه، فشار زیاد، استفاده نادرست از عضلات و استخوان ها، یا بیماری های مرتبط با استخوان ها ایجاد شوند. با پیشرفت تکنولوژی و تحقیقات در این زمینه، روش های تشخیص و درمان شکستگی های استخوانی بهبود یافته است. در این مقاله، به بررسی پیشرفت های اخیر و چالش های آینده در تشخیص و درمان شکستگی های استخوانی می پردازیم.

 

تشخیص شکستگی های استخوانی

در این بخش، روش های تشخیص شکستگی های استخوانی از جمله تصویربرداری با رادیوگرافی، سی تی اسکن، رزونانس مغناطیسی و استفاده از تکنولوژی های پیشرفته مانند تصویربرداری سه بعدی و تصویربرداری مولکولی را بررسی می کنیم. همچنین، به مزایا و محدودیت هر روش پرداخته و نقاط قوت و ضعف آنها را بررسی می کنیم.

 

روش های درمان شکستگی های استخوانی

در این بخش، روش های درمان شکستگی های استخوانی از جمله روش های نگهدارنده، جراحی با استفاده از پیچ و صفحه، تزریق مواد ترمیمی و استفاده از پروتزهای استخوانی را بررسی می کنیم. همچنین، به پیشرفت های اخیر در استفاده از روباتیک و هوش مصنوعی در جراحی های شکستگی استخوانی اشاره می کنیم.

 

پیشرفت های اخیر در تشخیص و درمان شکستگی های استخوانی

در این بخش، به پیشرفت های اخیر در تشخیص و درمان شکستگی های استخوانی می پردازیم. از جمله، استفاده از تصویربرداری با رزولوشن بالا، تکنولوژی های نانو و بیومواد جدید، استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در تشخیص و پیش بینی شکستگی ها، و توسعه روش های ترمیم بافت مانند تزریق سلول های بنیادی را بررسی می کنیم.

 

چالش های آینده در تشخیص و درمان شکستگی های استخوانی

در این بخش، به چالش هایی که در زمینه تشخیص و درمان شکستگی های استخوانی وجود دارد، پرداخته می شود. از جمله، دسترسی به فناوری های پیشرفته و هزینه بالای آنها، مشکلات مربوط به تشخیص در مراکز بهداشتی در مناطق دورافتاده، نیاز به روش های تشخیص و درمان سریع و قابل استفاده در محل برای شکستگی های اورژانسی، و همچنین پیشرفت در زمینه استفاده از مواد ترمیمی با خواص بهبود یافته برای ترمیم استخوان می باشند.

 

پیشنهادات برای بهبود تشخیص و درمان شکستگی های استخوانی

بر اساس پیشرفت های اخیر در تشخیص و درمان شکستگی های استخوانی و چالش هایی که هنوز وجود دارند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • توسعه فناوری های پیشرفته در تصویربرداری
 • استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین
 • توسعه مواد ترمیمی با خواص بهبود یافته
 • توسعه روش های تشخیص و درمان سریع و قابل استفاده در محل
 • آموزش و آگاهی بخشی به جامعه

 

نتیجه گیری

شکستگی های استخوانی نیازمند تشخیص و درمان دقیق و به موقع توسط پزشک متخصص ارتوپدی خوب هستند تا بازسازی و بهبود استخوان صورت گیرد و عوارض جانبی کاهش یابند. پیشرفت های اخیر در تکنولوژی و تحقیقات در این زمینه منجر به روش های نوین در تشخیص و درمان شکستگی های استخوانی شده است. با ادامه تحقیقات و توسعه فناوری ها، امیدواریم که چالش های موجود در این حوزه را مرتفع کرده و بهبودی در تشخیص و درمان شکستگی های استخوانی را تجربه کنیم.

ریمیکس جدید زانیار خسروی به نام «ریمیکس شب مهتاب»

۶۹ بازديد
متن آهنگ زانیار خسروی ریمیکس شب مهتاب
امشب شب مهتابه???? امشب شب مهتابه
یارم نگرانم نیست???? بیدارمو اون خوابه
هرجارو که میبینم هرجایی???? که میشینم
از خاطره های تو قلب???? من که بی تابه
رابطه ????دوباره قطع میگیره دوباره قهر
همینجوری بره???? جلو من میگیرم امسالم اسکار غم
میدونی خمارتم ????میدونی خمارتم
میگیرم اسکار غم ????میگیرم اسکار غمMusicdel | موزیکدل
چطوری حالت خوبه بگو که???? یادت بوده
هنوز منو منم ????خوبم تاریکه شب و روزم
تورو میخوام هنوز???? میخوامت بد میخوامتMusicdel | موزیکدل
صد میخوامت???? بد میخوامت صد
امشب شب مهتابه???? امشب شب مهتابه
یارم نگرانم نیست???? بیدارم و اون خوابه
هر جارو که میبینم???? هرجایی که میشینم
از خاطره های تو ????قلب منه که بی تابه
میخواستم کنار ???????? ساحل باشم ???????? و شنا دورم
عشق تو دریا بشه ???????? و منم توش شنا کنم
بعد تو همه چی ????????حتی گروه خونیم منفی
شده بعد تو حتی روزای ????????تابستونم برفی شده
ندارم حوصله نصیحت ???????? ولی تنهایی نداره مزیت
با اینکه پیچیده ???????? است قضیت
ولی میخوام تورو ???????? تو این وضعیت
میخوامت بد میخوامت ????????صد میخوامت
بد ????میخوامت???? صد
امشب شب مهتابه???? امشب شب مهتابه
یارم نگرانم نیست ????بیدارم و اون خوابه
هر جارو که میبینم ????هرجایی که میشینم
از خاطره های تو قلب ????منه که بی تابه

تایسون فیوری کیست؟ (بیوگرافی بوکسور بریتانیایی)

۱۲۳ بازديد
آیا می‌دانید تایسون فیوری کیست؟ تایسون لوک فیوری زاده 12 اوت 1988، یک بوکسور حرفه‌ای بریتانیایی است. او از سال 2020 تاکنون عنوان سنگین‌وزن مشت‌زنی شورای بوکس جهانی WBC را داراست.

در گذشته، او عنوان سنگین‌وزن یکپارچه را از سال 2015 تا 2016 و چند بار عنوان مجله رینگ را در دوره‌های مختلف از سال 2015 تا 2022 نیز نگاه داشت. همچنین در دوره اول قهرمانی‌اش عنوان سازمان بوکس جهانی IBO را نیز داشت.

با پیروزی او مقابل دیونتی وایلدر، فیوری به‌عنوان سومین بوکسور سنگین‌وزن، پس از فلوید پترسون و محمدعلی که دو بار عنوان مجله رینگ را داشته‌اند، شناخته می‌شود.

تا دسامبر 2022، فیوری توسط BoxRec و ESPN به‌عنوان بهترین بوکسور سنگین‌وزن فعال دنیا شناخته شده و همچنین توسط ESPN و انجمن نویسندگان بوکس امریکا به‌عنوان ششمین بوکسور پوند به پوند جهان رتبه‌بندی شده است.جوان ایرانی (irjavan.com)

زندگی‌نامه فیوری
تایسون لوک فیوری در منطقه وایتنشاو منچستر در تاریخ 12 اوت 1988 متولد شد. او با وزن تنها 450 گرم سه ماه زودتر از موعد متولد شد.

پدرش او را به نام مایک تایسون، بوکسور آمریکایی، نام‌گذاری کرد. او بعدها توضیح داد: پزشکان به من گفتند که امید زیادی برای زنده ماندن او وجود ندارد. من دو دخترم را به همین روش از دست داده بودم که زودتر از موعد متولد شده بودند.

پدربزرگ پدری او اهل توآم بود که همچنین محل تولد پدرش بود. خانواده فیوری در اصل از منشأ گایلیک هستند. مادربزرگ مادری او اهل کانتی تیپراری بود و مادرش در بلفاست متولد شده بود.

علی‌رغم شناخت قوی او به وارثان ایرلندی‌اش، فیوری مشکلاتی در دریافت تابعیت دوگانه داشت؛ زیرا محل تولد پدرش در شهرستان گلوی کانتی آلوی ایرلند در دهه 1960 به طور رسمی ثبت نشده بود.

فیوری از مدرسه در سن 11 سالگی خارج شد و به همراه پدر و سه برادرش به آسفالت‌زنی روی جاده‌ها پیوست. مادرش آمبر 14 بار باردار شد، اما تنها چهار فرزند از این بچه‌ها زنده ماندند.

خانواده فیوری تاریخ طولانی‌مدتی در مبارزه دارند. پدر فیوری در دهه 1980 به نام جان فیوری جیپسی به مبارزه پرداخت، ابتدا به‌عنوان یک بوکسور بدون دستکش و غیرمجاز و بعد به‌عنوان یک بوکسور حرفه‌ای شناخته شد. خانواده او در لنکس زندگی می‌کنند او سه پسر و دو دختر دارد.

زندگی آماتور فیوری
به‌عنوان یک بازیکن آماتور، تایسون فیوری نماینده هم انگلستان و هم ایرلند بود. فیوری سه بار به نمایندگی از ایرلند در سطح بین‌المللی شرکت کرد.

او مستقر در باشگاه مشت‌زنی خانواده مقدس در بلفاست، شمال ایرلند بود و بعداً به باشگاه اسمیتبرو در شهرستان موناگان، ایرلند منتقل شد.

در یک مسابقه بین‌المللی دوگانه مقابل تیم حرفه‌ای لهستانی در سال 2007، تیم ایرلند به طور کلی با نتیجه 12-6 شکست خورد؛ اما فیوری در هر دو مبارزه خود در رزشو و بیالیستوک پیروز شد.

در یک مسابقه دیگر ایرلندی مقابل ایالات متحده، فیوری مسابقه خود را با ضربه ناک‌آتشی برد. او در مسابقات جهانی مبارزه جوانان AIBA در سال 2006 مدال برنز را به دست آورد.


زندگی آماتور فیوری
در انگلیس، درحالی‌که نمایندگی از آکادمی مبارزه جیمی ایگان در وایتنشاو منچستر می‌کرد، او در مسابقات ملی بزرگسالان در سال 2006 شرکت کرد؛ اما توسط دیوید پرایس با نتیجه 22-8 شکست خورد.

ماه مه 2007، او قهرمانی جوانان اتحادیه اروپا را به دست آورد و در مبارزه نهایی به ایشتوان برنات پیروز شد. در ماه ژوئیه 2007، او نقره در مسابقات جوانان اروپا را به دست آورد و در مبارزه نهایی به ماکسیم بابانین شکست خورد.

کسب رتبه سوم
به‌عنوان یک جوان، فیوری در رتبه سوم دنیا پشت روس‌ها ماکسیم بابانین و آندری ولکوف بود؛ اما فرصتی برای نمایندگی از بریتانیا در المپیک‌های 2008 نیافت؛ زیرا هر کشور محدودیتی دارد و تنها یک بوکسور در هر وزن انتخاب می‌شود و دیوید پرایس انتخاب شد.

پرایس از طریق برنامه المپیکی آماتور به مبارزات پیشرو رسید. فیوری همچنین بی‌نتیجه تلاش کرد تا برای ایرلند صلاحیت حاصل کند.

اعتراضی در مورد صلاحیت او به‌عنوان متولد ایرلند نداشته باشد چرا که در ایرلند به طور رسمی تنها توسط کلیسا برای تعمید نه به‌صورت رسمی توسط دولت ثبت می‌شده‌اند.

فیوری در سال 2008 عنوان سوپر وزن ABA را با شکست دادن دیمین کمپبل 19-1 به دست آورد. او همان سال به مبارزه حرفه‌ای پیوست و با شکست در مبارزات آماتوری، او تصمیم به انتظار برای المپیک‌های 2012 نگرفت. او با رکورد آماتوری 31-4 26 KO به پایان رساند.

زندگی حرفه‌ای تایسون فیوری
فیوری پس از شروع حرفه حرفه‌ای خود، در سن 20 سالگی در تاریخ 6 دسامبر 2008 در ناتینگام، در زیرکارت دیدار کارل فروچ و ژان پاسکال در مقابل بازیکن مجارستانی بلا گیونگیوشی (3-9-2) حرفه‌ای شد.

او توسط TKO در دور اول با ترکیب ضربه به سر و بدن برنده شد. سپس در فاصلة هفت ماه شش مبارزه دیگر داشت و مقابل بازیکنانی چون مارسل زلر (21-3)، دانییل پرتیاتکو (15-20)، لی اسوابی (23-22-2)، متیو الیس (20-6-1)، اسکات بلشا (10-1) و الکساندرس سلزنز (3-6) همگی با ضربه کنک‌آتشی در دورهای 4 بازی برنده شد.

در تاریخ 11 سپتامبر 2009، فیوری با جان مک‌درمات 25-5، 16 KO برای قهری انگلیسی مبارزه کرد و از طریق تصمیم داور به برتری رسید.

فیوری با شانس 1-6 وارد مسابقه شد، اما اجرای ضعیفی ارائه داد و تصمیم 98-92 توسط داور تری اوکانر به‌عنوان یک آهنگینی مورد انتقاد قرار گرفت.

این تصمیم باعث شد کمیته مبارزات بوکس انگلیس به‌منظور تمام عناوین انگلیسی، سه داور را اجباری کند و کمیته مجبور به برگزاری یک مسابقه دیگر بین آن‌ها شود.

فیوری دو برد دیگر را مقابل توماس مرازک (4-22-5) و هانس-یورگ بلاسکو (9-3) کسب کرد و سپس در تاریخ 25 ژوئن 2010 مقابل مک‌درمات در یک بازی مجدد قرار گرفت.

او از این انتقادات مربوط به مسابقه اول عبور کرد و سه بار مک‌درمات را کنار زد، ابتدا در دور هشتم و سپس دو بار در دور نهم تا با TKO برنده شود.

تایسون فیوری کیست؟
زندگی حرفه‌ای تایسون فیوری
در فرایند، فیوری بار دیگر عنوان قهرمانی انگلیسی را به دست آورد. سه برد دیگر نیز به دنبال داشت: تصمیمات نهایی مقابل بازیکنان آمریکایی ریچ پاور (12-0) و زک پیج (21-32-2) در دو مسابقه 8 دوره‌ای و ضربه کنک‌آتشی مقابل برزیلی مارسلو لوئیس ناکامنتو (13-0) در دور پنجم.

فیوری در مقابل چیزورا
در 23 ژوئیه 2011، فیوری در مقابل دیرک چیزورا، سنگین‌وزن بریتانیایی و کامنولتی‌ویلت، در ورزشگاه ومبلی در لندن رو به رو شد.

با اینکه چیزورا ۲۷ساله و فیوری ۲۲ساله بود، هر دوی آن‌ها با رکورد 14-0 به این مبارزه رفتند. بعد از 12 دور سخت، فیوری با تصمیم یکسان داوران با نتیجه 117-112، 117-112 و 118-111 پیروز شد و مسابقه به‌صورت زنده در شبکه Channel 5 رایگان نمایش داده شد. ترتیب‌دهنده میک هنسی گفت که بیش از 3 میلیون بیننده این مسابقه را تماشا کردند.

در 17 سپتامبر 2011، فیوری در مقابل حریف جانشین 32 ساله، نیکولای فرتا 20-8-1، 8 KO در مسابقه بدون عنوان در تالار کینگ، بلفاست، به مبارزه پرداخت.

فرتا دو هفته قبل از مسابقه به مبارزه پرداخت. دو دور اول توسط فیوری تسلط داشتند. در دور سوم، فرتا ضربة بزرگی وارد کرد که به نظر مشکلی برای فیوری پیش آمد.

او در دور بعد باز کنترل مسابقه را دوباره به دست گرفت و داور را مجبور به متوقف کردن مسابقه در دقیقه 2 و 19 ثانیه در دور پنجم کرد. فیوری پذیرفت که با همان ضربه بازی را واگذار کرده است.

فیوری در مقابل جانسون
در 12 نوامبر 2012 اعلام شد که فوری با مبارزه با رقیب جهانی آمریکایی، کوین جانسون 28-3-1، 13 KO در یک مسابقه حذفی تایتل WBC در ورزشگاه اودیسی در بلفاست در تاریخ 1 دسامبر مقابله خواهد کرد.

فیوری از جانسون پیروز شد. پس از 12 دور، داوران امتیازها را با نتایج 119-110، 119-108 و 119-108 به نفع فیوری اعلام کردند.

فیوری در مقابل استیو کانینگهام
در 20 فوریه 2013 گزارش شد که فیوری در معرض دید عمومی آمریکایی استیو کانینگهام 25-5، 12 KO، قهری سابق جهانی کروزویت ایالات متحده، در دبیوت ایالات متحده‌اش در تئاتر مدیسون اسکوئر گاردن در تاریخ 20 آوریل مقابله خواهد کرد.

این مسابقه یک مسابقه حذفی تایتل IBF برای تعیین رتبه 2 دنیا بود و برنده سپس باید با نماینده بلغاری بدون تجربه‌تر کوبرات پولف برای موقعیت اجباری برای شات به قهری جهانی بزرگ Wladimir Klitschko مبارزه کند.

فیوری در دو دور اول مسابقه به‌شدت مبارزه می‌کرد و در دور دوم توسط کانینگهام به زمین افتاد. کانینگهام برای چند دور بعد همچنان ضربات سنگینی به فیوری وارد کرد، تا اینکه تحت مزیت اندازه و ضربات قوی فیوری فرورفت.

پیروزی فیوری موقعیت 7 در تایتل BoxRec، موقعیت 2 در IBF، موقعیت 6 در WBC و موقعیت 5 در WBO را به او داد.


فیوری در مقابل استیو کانینگهام
لغو مسابقه با دیوید هی
انتظار می‌رفت که فیوری در تاریخ 28 سپتامبر 2013 با دیوید هی 26-2، 24 KO مبارزه کند، در یک مسابقه که برای نخستین‌بار فیوری باید در پلتفرم پرداخت ویژه پخش شود.

بااین‌حال، هی در تاریخ 21 سپتامبر از مسابقه دست کشید و اعلام کرد که در دوره تمرین زمانی یک جراحت کار کرده و به استراحت نیاز دارد.

مسابقه ابتدا به تاریخ 8 فوریه 2014 به تاخیر افتاد. بار دیگر در تاریخ 17 نوامبر از مسابقه عقب کشید و اعلام کرد که او دارای یک زخم شانه است که موقعیتی تهدید‌آمیز برای حرفه‌اش است و نیاز به جراحی دارد.فیوری معتقد بود که هی بهانه‌هایی را برای عدم برگذاری مسابقه میساخت.

فیوری در مقابل آبل
در تاریخ 24 ژانویه 2014 اعلام شد که فیوری در ورزشگاه کاپر باکس در مقابل وتران آرژانتینی گونزالو عمر باسیل 61-8، 27 KO در تاریخ 15 فوریه مبارزه خواهد کرد.

5 فوریه، باسیل از مسابقه به دلیل عفونت ریه عقب کشید. او توسط جوئی ابل آمریکایی جوان‌روی با جریان 29-7، 28 KOجایگزین شد.

فیوری مسابقه را با TKO در دور چهارم برنده شد که مسابقه با چیزری در تابستان راهی کرد. در دو دور اول آغازین نشان دادن تاخت در مسابقه با جوئی که به سمت چپ‌ها وصل شد و فیوری را به کانکس‌ها فشرد.

اما فیوری توانست خودش را جمع کند و پشت سد زده شد. در دور سوم، فیوری با یک ضربه راست آبل را به زمین انداخت. آبل از رویا بلند شد؛ اما این بار توسط زنگ نجات داده شد.

دو ضربه دیگر در دور چهارم مسابقه را به پایان رساند. پس از مسابقه، فیوری به میکروفون گفت: مبارزه بازی است و اینها نسبت به من ضعیف‌اند. من می‌خواهم با ولادیمیر کلیچکو مبارزه کنم.


تایسون فیوری کیست؟ (بیوگرافی بوکسور بریتانیایی)

آهنگ جدید گرشا رضایی به نام «چشای تو دیدن داره عکس تو کشیدن داره»

۹۲ بازديد
متن آهنگ گرشا رضایی عکس تو
یکی از خداشه تو تنهایی هر شب کنارت باشه
انگاری قراره این دل تا همیشه بی قرارت باشه
من واست در به درم اومدم تورو ببرم
من دیگه گذشته آب از سرم
منم و دیوونگی اصلا هر چی تو بگی
آخه من گذشته آب از سرم
چشای تو دیدن داره عکس تو کشیدن داره
آسمون این عاشقی فقط با تو پریدن داره
چشای تو دیدن داره عکس تو کشیدن داره
میدونی چقد واسه تو دلم هوس رسیدن داره
آرزوم اینه که یه بار واسم همه رو بزنی کنار
بیا نشونم بده که جونم بره واسه دوتا چشمام
عاشقی نمیشه دوبار بذار هرچی که میگنو کنار
بیا تکونم بده که خودمو زدم گره به موهات
چشای تو دیدن داره عکس تو کشیدن داره
آسمون این عاشقی فقط با تو پریدن داره
چشای تو دیدن داره عکس تو کشیدن داره
میدونی چقد واسه تو دلم هوس رسیدن داره